Slovníček pojmů

Našli jste na našich stránkách termín, kterému nerozumíte? Chcete proniknout do zákoutí nejrůznějších zátěžových oblastí a problematiky psychoterapie? Zkuste se opřít o výklad z našeho slovníčku pojmů.

a
afázie

ztráta schopnosti řeči, porucha řeči způsobená narušením řečových center v mozku

akupresura

léčebná metoda využívající tlak na určité body povrchu lidského těla

alternativní medicína

neklasické metody medicíny; postupy s netestovanou účinností, např. masáže, reflexivní terapie a další

Alzheimerova choroba

degenerativní choroba projevující se zejména úpadkem myšlení a paměti, narušeným vnímáním prostoru a času a prudkými změnami nálady

artefiletika

reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních)

arteterapie

léčba uměním, využívání umělecké činnosti pro léčbu psychiky a osobnosti; v užším pojetí jde o léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů

Synonyma: arteterapii
artróza

degenerativní onemocnění kloubů

Aspergerův syndrom

vývojová porucha, jde o disharmonický vývoj osobnosti s poruchami sociálních vztahů a společenské interakce a komunikace, přičemž není narušen vývoj inteligence

autismus

uzavření se do vnitřního psychického světa s poruchou kontaktu s realitou

autogenní trénink

relaxační tréninková psychoterapeutická metoda

b
bazální stimulace

vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka - týká se péče o osoby s těžkým kombinovaným somatickým a mentálním postižením

bioenergetika

moderní západní metoda povzbuzující celistvý rozvoj osobnosti (těla, duše i ducha)

bipolární porucha

periodické střídání různě dlouhých manických (chorobně povznesených) a depresivních (chorobně smutných) epizod (nálad) po různě dlouhých intervalech zdraví bez psychotických příznaků

bludy

nepravdivé a nevývratné přesvědčení založené na nesprávném odvození závěru ze zevní reality; chorobné představy

bossing

šikana (psychoteror) na pracovišti způsobená nadřízenými pracovníky

bulimie

porucha přijímání potravy projevující se záchvatovitým a nadměrným přejídáním a následným zvracením

c
canisterapie

léčebný kontakt psa a člověka

celiakie

chronické onemocnění sliznice tenkého střeva způsobené přecitlivělostí na lepek

cévní mozková příhoda

ucpání či prasknutí mozkové cévy - často vede k úmrtí či invaliditě; jiné označení mozkové mrtvice

chronická onemocnění

dlouhodobá či ne zcela nevyléčitelná onemocnění

d
demence

duševní nemoc, která se projevuje oslabením rozumových schopností v důsledku degenerativních přeměn v mozkové tkáni

deprese

sklíčenost, skleslost, ochablost; stav projevující se pocitem smutku, úzkosti, strachu, méněcennosti, ztrátou jistoty, zájmů, zpomalení životního tempa

dermatologie

lékařský obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením chorob kůže

destruktivní chování

chování vyznačující se sklony k sebepoškozování (psychické, fyzické i sociální zraňování) - může vést až k sebevražedným pokusům

dětská mozková obrna

též DMO; pojem pro označení skupiny chronických onemocnění charakterizovaných poruchou kontroly hybnosti projevující se již v prvních letech života

deviace

odchylka, úchylka, vybočení; odklon od normy

Downův syndrom

druh mentální retardace; typickými rysy dětí s Downovým syndromem jsou šikmo posazené oči, krátký krk a malá postava

dramaterapie

metoda pomáhající použitím dramatických (divadelních) postupů upravit psychické poruchy, sociální vztahy, důsledky tělesného nebo mentálního postižení

duševní hygiena

nauka o tom, jak se chránit před duševními závadami a duševními poruchami, jak upevňovat duševní zdraví a rozvíjet adekvátní a optimální fungování duševní činnosti

dysgrafie

porucha motorické složky psaní

dyslexie

vývojová porucha čtení, buď vrozená nebo získaná poškozením mozku

dyspraxie

specifická vývojová porucha motorických funkcí

e
edukace

výchova; vyučování správných návyků v závislosti na konkrétním zdravotním problému pacienta

emigrace

vyhnanství, vynucený pobyt v cizině

epilepsie

též padoucnice; chronické onemocnění charakterizované opakujícími se záchvaty mozku

eutanazie

usmrcení nevyléčitelně nemocné a trpící osoby na její žádost, ze soucitu

expresivní terapie

terapie zaměřená na výrazové prostředky, spontánnost a prožitek podporující rozvoj tvůrčího potenciálu klienta a jeho schopnost sebepoznání; druhy: arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie a další

Synonyma: expresivních terapií
f
fobie

chorobný strach, úzkost

focusing

terapeutický směr otevření se, naslouchání a vlídné přítomnosti, způsob, jak vnímat vlastní tělo, emoce a odraz našich emocí v těle

forenzní psychologie

psychologická disciplína zabývající se chováním a prožíváním lidí v situacích regulovaných právem - uplatňuje se při soudní, vyšetřovací a policejní praxi

fytoterapie

druh alternativní medicíny - činnost známá též jako bylinkářství

fyzioterapie

léčení nemocí fyzikálními metodami - teplo, masáž, voda, vzduch

g
gamblerství

patologické hráčství; návyková a impulzivní poruch projevující se závislostí na herních automatech

gerontologie

lékařský obor zabývající se problematikou stárnutí a chorob stáří

h
hagioterapie

forma existenciální psychoterapie kladoucí důraz na náboženské založení člověka

holocaust

hromadné vyvražďování Židů či příslušníků jiných národů nebo vyznání; v případě Židů se používá též hebrejský termín šoa

hraniční porucha osobnosti

psychická porucha projevující se nestabilitou v oblasti nálady, mezilidských vztahů a obrazu sebe sama

hyperaktivita

nadměrná činnost

hypertenze

zvýšený krevní tlak

i
identita

totožnost, úplná shodnost; sebeuvědomění, sebepřijetí

k
kineziologie

nauka o mechanických zákonitostech pohybového ústrojí člověka - alternativní metoda léčby, která se snaží udržet nebo obnovit harmonii a rovnováhu organismu a psychiky a tím udržet nebo zlepšit zdravotní stav pacienta

krize středního věku

pocit smutku, marnosti a prázdnoty provázející zralý věk - plyne z pochybností nad správností zvolené životní cesty

krizová intervence

psychoterapeutická služba a pomoc v přímém kontaktu nebo po telefonu zaměřená na akutní potíže postiženého nebo jeho blízkých osob v naléhavých krizových situacích

l
lehká mozková dysfunkce

souhrnné označení řady projevů dítěte na bázi strukturálních změn centrální nervové soustavy, jež se odchylují od běžné normy a jeví se jako nezvyklé a zvláštní (nápadně nerovnoměrný vývoj intelektových schopností, hyperaktivita, výkyvy nálad aj.)

logopedie

výchova ke správné řeči a výslovnosti

logoterapie

psychoterapeutická metoda spočívající v hledání smyslu lidského života, zaměřena především na osoby, které prošli silným životním traumatem

m
makrobiotika

životní styl a filozofie úzce spojená s dietním režimem ("umění, jak prodloužit lidský život")

manická porucha

chorobně rozjařená a povznesená nálada, nekritičnost, přeceňování se

mentální anorexie

porucha příjmu potravy projevující se patologickým hubnutím

metafyzika

filozofická disciplína, která se zabývá původem, podstatou a účelem bytí

mobbing

šikana (psychoteror) na pracovišti způsobená spolupracovníky

multikulturalismus

přesvědčení, že na jednom území mohou společně žít nejen jednotlivci, ale i skupiny s různou kulturou - zdůrazňuje prospěšnost kulturní rozmanitosti pro společnost a stát

mutismus

ztráta řeči (oněmění), obvykle jako reakce na psychickou zátěž

muzikoterapie

jedna z uměleckých terapií působících na člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu a zpěvu

n
narcismus

vyhrocená forma sebelásky

o
obrna

onemocnění projevující se omezenou pohyblivostí nejenom končetin; též se pužívá pojem ochrnutí

obsedantně-kompulzivní porucha

přílišné zabývání se vtíravými představami a myšlenkami, nutkavá a úzkostná pečlivost, perfekcionismus

obsese

nutkavá myšlenka, chorobně utkvělá představa

oftalmopedie

odvětví speciální pedagogiky zabývající se výchovou a vzděláváním i profesní orientací zrakově postižených osob

onkologie

lékařský obor zabývající se nádorovými onemocněními, jejich prevencí, diagnostikou a léčením

p
paliativní péče

komplexní péče o těžce nemocného nebo umírajícího člověka zaměřená na kvalitu života

panická porucha

náhle a nepředvídatelně vznikající a opakující se záchvat úzkosti (např. bušení srdce, zvýšené pocení, závratě…), která není omezena na určitou specifickou situaci

paranoia

psychická porucha vyznačující se bludy vztahovačnosti, podezíravosti nebo žárlivosti při plném zachování intelektu

paraplegie

soubor symptomů způsobených poškozením míchy, např. ochrnutí dolních končetin, poruchy vegetativní činnosti, poruchy svalového tonusu a další

Parkinsonova choroba

neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy postihující zejm. pacienty nad 50 let věku, projevuje se třesem a omezenou kontrolou hybnosti

pastorace

církevní správa; péče církve o lidi v konkrétních situacích

placebo efekt

léčebný výsledek vyvolaný přesvědčením pacienta, že užívá skutečný lék

prokrastinace

výrazná tendence odkládání povinností na pozdější dobu

psychoanalýza

léčebná, terapeutická metoda i psychologická teorie vycházející z významu nevědomé motivace v lidském chování, zkoumá duševní život člověka, též teorie osobnosti

psychodrama

psychoterapeutická metoda využívající postupů splňování (hraní) různých rolí, hraním dochází k reflexi psychických problémů pacienta, viz též dramaterapie<

psychofarmaka

látky ovlivňující duševní činnost lidí

psychosomatika

lékařský obor, který zkoumá, jak ovlivňuje naše duše tělo a opačně

psychóza

duševní choroba s poruchami myšlení, chování i osobnosti

r
rasismus

nenávist k lidem určité rasy (rasová diskriminace)

reflexní terapie

manipulační léčba; léčebná rehabilitace používající prostředky fyzikální léčby, při níž se tlakem působí na periferní receptory - nejvíce na plochu chodidla

roztroušená skleróza

chronické onemocnění centrálního nervového systému, postihuje zejm. pacienty od 20 do 40 let věku, projevuje záchvaty a často vede k invaliditě

s
schizofrenie

porucha osobnosti, též rozštěp mysli; závažná psychická porucha charakterizovaná poruchami myšlení, jednání, emocí a vůle

sexuální deviace

odchylky v sexuálním chování, které jsou v příslušné kultuře považovány za poruchy osobnosti

sexuální dysfunkce

kvantitativní a kvalitativní poruchy sexuální výkonnosti

sociální fobie

chorobný strach z komunikace s ostatními lidmi, z vystupování a projevů na veřejnosti

spiritualita

duchovnost, znamená životní praxi, způsob vnímání a osobního zacházení s tím, co člověka přesahuje

surdopedie

speciálně pedagogická disciplína zabývající se výchovou, vzděláváním, rozvojem jedince se sluchovým postižením a snahou o jeho plné začlenění (sociální, pracovní) do společnosti

svalová dystrofie

genetické zatížení projevující se chorobným ubýváním svalové hmoty

svalová hypotonie

neurologická porucha projevující se ochablostí svalstva

syndrom vyhoření

stav, kdy po určité době práce s lidmi dojde ke ztrátě motivace

t
totalita

násilný režim potírající svobodu jednotlivce

totální endoprotéza

operativní náhrada kyčelního nebo kolenního kloubu

transcendence

přesah smyslových i rozumových možností, skutečnosti

transsexualita

sexuální porucha projevující se zejm. touhou být opačným pohlavím

tyflopedie

speciálně pedagogická věda o výchově a vzdělávání zrakově postižených osob a jejich profesním, společenském a životním uplatnění

typologie

vymezení typů osobnosti dle společných charakteristik a vlastností

v
vegetoterapie

psychoterapeutický směr založený na analýze charakteru, je základem mnoha současných terapií zaměřených na tělo

východní filozofie

jedná se o myšlenkové proudy, které se zrodily zejm. v Číně a Indii; patří sem buddhismus, hinduismus, islám a další

w
workoholismus

chorobná závislost na práci

x
xenofobie

odpor, nepřátelství, strach, nedůvěra ke všemu cizímu

z
znakový jazyk

komunikační systém neslyšících osob


Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás