Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD

Obálka knihy Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD - Portál, 20036

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD

Autor: Olga Zelinková

DoporučiliOlga Svobodová
V kategorii
Žánr
Věková kategorie,
Štítky redakce, , , , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností.
Zcela přepracované a rozšířené vydání. Komplexní pohled především na praxi, ale i nezbytnou teorii nabízí tato kniha, o jejíž úspěšnosti svědčí to, že toto vydání je celkově již desáté. Vývoj v této oblasti u nás i v zahraničí je velmi rychlý jak v důsledku rostoucího napojení ČR na zahraniční organizace, tak vlivem aktivit MŠMT ČR (nové metodické pokyny, pokyny k integraci). Proto autorka celou knihu důkladně přepracovala a doplnila o nové informace a zkušenosti týkající se základních tematických okruhů (terminologie, příčiny a projevy poruch učení, diagnostika a reedukace jednotlivých typů poruch). Nově zahrnula témata, jež jsou zvláště aktuální (žáci s poruchami učení na vyšších stupních školy, výuka cizích jazyků apod.).

Ukázka z knihy

Specifické poruchy učení u žáků druhého stupně základních a středních škol

Má význam pracovat se žáky se SPU na druhém stupni? Jak se liší reedukační lekce se žáky prvního a druhého stupně? Co dělat se žákem, který se nezajímá o nic? Lze s těmito žáky pracovat v běžných hodinách? Jak? Mají tito žáci šanci na uplatnění?

Práce se žáky se specifickými poruchami učení na druhém stupni a na střední škole má specifické rysy, kterými se liší od práce s mladšími dětmi. Zároveň však i zde platí řada postupů a doporučení určených pro mladší školní věk. Především platí všechny zásady uvedené v obecných doporučeních pro reedukaci, zvláště pak nutnost navazovat na dosaženou úroveň bez ohledu na věk.

16.1 Odlišnosti práce na prvním a druhém stupni

Zvláštnosti práce se staršími jedinci vyplývají z následujících faktů:

1. Negativní zkušenosti, málo motivace.
2. Nesprávné návyky.
3. Rozpor mezi úrovní jedince v oblasti čtení, psaní, popř. počítání, jeho mentálním vývojem, zájmy a požadavky školy.
4. Namísto vyučování by se mělo dostávat do popředí učení sebe samého, což však jedinec se SPU většinou neumí.
5. Ve škole žák nezvládá běžné prostředky výuky (čtení textu, zápis poznámek apod.), a proces osvojování nových poznatků a dovedností je omezen.
6. SPU u většiny jedinců negativně ovlivňují jejich psychický vývoj. Tito jedinci pak hledají náhradní formy uspokojování psychických potřeb, bojují s nepochopením okolí i se svou parciální nedostačivostí.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás