Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče

Obálka knihy Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče - Portál, 2006

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče

Autor: Iva Švarcová-Slabinová

DoporučiliOlga Svobodová
V kategorii
Žánr
Věková kategorie,
Štítky redakce, , , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Utváření osobnosti dětí s mentální retardací, současný systém vzdělávání, profesní příprava, péče o lidi s těžkým mentálním postižením a humanizace života v ústavech sociální péče.
Děti, mládež i dospělí s mentálním postižením představují mezi postiženými jednu z nejpočetnějších skupin, a přesto se toho o nich ví poměrně málo. Představy "normálních" lidí o mentálně postižených bývají opředeny mnoha nejasnostmi, záhadami, předsudky a nezřídka i neopodstatněnými obavami. Poměrně často se dosud můžeme setkat dokonce i s radou, aby rodiče postižené dítě raději "dali do ústavu". Autorka shrnuje základní informace o mentálním postižení a představuje nové trendy v oblasti péče a vzdělávání s přihlédnutím ke specifikům České republiky. Důraz klade na integraci postižených a humanizaci přístupu k nim. Kniha je určena speciálním pedagogům, lékařům, psychologům a rodičům dětí s mentálním postižením.

Ukázka z knihy

Klasifikace mentální retardace

Mentální retardace představuje snížení úrovně rozumových schopností v psychologii označovaných jako inteligence. Tento velmi často užívaný pojem však dosud nebyl uspokojivě definován a psychologové se již velmi dlouhou dobu pokoušejí o jeho přesnější vymezení.

Obecné definice zpravidla chápou inteligenci jako schopnost učit se z minulé zkušenosti a přizpůsobovat se novým životním podmínkám a situacím. V konkrétnějším vymezení chápou inteligenci např. jako „relativně konstantní strukturu ontogeneticky podmíněných schopností individua postihovat a vytvářet smysluplné, resp. funkční vztahy, od jednoduchých asociací na nejnižším stupni až po složité myšlenkové operace na nejvyšším stupni.“ (in Švancara, 1974, s. 222).
Psychologové se neshodují ani v tom, zda inteligence je jednotná vlastnost, kterou už nelze dále analyzovat, či zda se jedná o komplex jednodušších schopností. E. L. Thorndike vystoupil již v roce 1903 s názorem, že inteligence je souhrnem navzájem nezávislých schopností. Rozlišoval tři základní druhy inteligence (Svoboda, 1999, s. 46):

    1. abstraktní inteligenci (projevující se při verbálních a symbolických operacích);
    2. mechanickou inteligenci (schopnost operování s předměty);
    3. sociální inteligenci (schopnost komunikovat s lidmi).

Nejznámějším a nejpoužívanějším vyjádřením úrovně inteligence je inteligenční kvocient, zavedený W. Sternem. Vyjadřuje vztah mezi dosaženým výkonem v úlohách odpovídajících určitému vývojovému stupni (mentální věk) a mezi chronologickým věkem.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás